Year NAME OF STUDENT PERCENTAGE OVERALL PERCENTAGE

SSC RESULT

2017-2018 Borase Harshal 84.60 98.52
2016-2017 Kale Akshit 85.20 98.86
2015-2016 Padelkar Vishal 85.00 98.43
2014-2015 Shembade Shantanu 92.40 97.13
2013-2014 Ingale Vishal 89.80 97.05

HSC SCIENCE RESULTS

2017-2018 Hambhir Akshay 86.00 97.01
2016-2017 Bhor omkar 78.00 95.30
2015-2016 Bhagat Kaustubh 91.69 93.55
2014-2015 Mankar Shridhar 85.7 94.93
2013-2014 Gadade Nitin 79.7 91.30

HSC COMMERCE RESULTS

2017-2018 Hitesh Solanki 86.00 95.77
2016-2017 Pawar Anuja 86.77 98.70
2015-2016 Prajwal Suvarna 85.07 95.50
2014-2015 Gugale Nilesh 81.69 98.79
2013-2014 Shinde Prem 80.30 94.91